O Katedrze

Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej Katedry Elektroniki i Technik Informacyjnych

Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych została utworzona z Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych 1 października 2019 r. Instytut powstał 1 kwietnia 2012 roku z Katedry Elektroniki, która w 1991 roku została wyodrębniona z Katedry Automatyki i Elektroniki. Założycielem i pierwszym kierownikiem Katedry Elektroniki był doc. dr inż. Tadeusz Latocha. W latach 1998-2003 Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Witold Pawelski. W roku 2003 kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik. Zastępcami Kierownika Katedry są:

 • ds. nauki - dr hab. inż. Andrzej Smolarz, prof. PL
 • ds. ogólnych - dr inż. Paweł Komada
 • ds. kształcenia - dr inż. Wojciech Surtel.

Katedra zatrudnia 35 osób, w tym: 

 • 2 profesorów zwyczajnych,
 • 5 doktorów habilitowanych,
 • 16 doktorów,
 • 12 magistrów.

W Katedrze Elektroniki i Technik Informacyjnych zostało utworzone cztery zakłady:

 • Zakład Elektroniki i Fizyki Technicznej,
 • Zakład Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej,
 • Zakład Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych,
 • Zakład Diagnostyki i Analizy Pomiarów.

Zakład Elektroniki i Fizyki Technicznej.
W ramach Zakładu funkcjonują dwa zespoły badawcze: Zespół Elektroniki i Zespół Zastosowań Spektroskopii Mössbauerowskiej. Działalność naukowo-badawcza Zespołu Elektroniki koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • projektowanie niestandardowych układów elektronicznych i optoelektronicznych,
 • technologia półprzewodnikowa (krzemowa i węglika krzemu),
 • integracja różnych technologii i przyrządów dla zastosowań interdyscyplinarnych,
 • modelowanie przyrządów półprzewodnikowych i struktur typu MEMS,
 • charakteryzacja przyrządów półprzewodnikowych.

Działalność naukowo-badawcza Zespołu Zastosowań Spektroskopii Mössbauerowskiej obejmuje następujące zagadnienia: 

 • oddziaływania nadsubtelne w dwu- i trójskładnikowych stopach żelaza otrzymywanych metodą syntezy mechanicznej i osadzania elektrolitycznego,
 • badania cienkich warstw metalicznych metodą spektroskopii elektronów konwersji wewnętrznej (CEMS),
  właściwości magnetyczne różnych gatunków stali konstrukcyjnych,
 • struktura i właściwości magnetyczne materiałów ceramicznych na bazie żelazianu bizmutu otrzymywanych metodą spiekania,
 • technologia otrzymywania materiałów multiferroicznych metodą aktywacji mechano-chemicznej,
 • oddziaływania nadsubtelne w nanokrystalicznych i amorficznych stopach żelaza otrzymywanych poprzez syntezę mechaniczną.

Zakład Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej.
W skład Zakładu wchodzą: 2 pracownicy samodzielni, 2 doktorów i 2 magistrów.
Działalność naukowo-badawcza Zakładu koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • projektowanie systemów telemedycznych dla diagnostyki,
 • projektowanie systemów wbudowanych dla inteligentnych czujników funkcji życiowych pacjenta,
 • zastosowania systemów mobilnych w telemedycynie,
 • opracowanie metod i aparatury badawczej dla masowych badań przesiewowych ludności i przedklinicznego rozpoznania patologii naczyń,
 • cyfrowa analiza danych biomedycznych w chorobach układu krążenia,
 • opracowanie ciekłokrystalicznych czujników temperatury do zastosowań w medycynie,
 • analiza numeryczna w szczególności metoda elementów skończonych (MES), metoda elementów brzegowych (MEB), metody hybrydowe MES-MEB w zastosowaniach medycznych i przemysłowych,
 • zagadnienia odwrotne pola elektromagnetycznego, optymalne projektowanie kształtu, rekonstrukcja kształtu oraz metody konstrukcji obrazu w tomografii przemysłowej i medycznej,
 • dyfuzyjna tomografia optyczna i jej aplikacje medyczne. Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązywania
 • zagadnień odwrotnych teorii pola elektromagnetycznego. Metoda zbiorów poziomicowych (Set Level Method) do rozwiązywania zadań odwrotnych tomografii przemysłowej i medycznej.

Zakład Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych.
W Zakładzie Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych prowadzone są badania z zakresu technologii i techniki światłowodowej. W części technologicznej na wyposażeniu jednostki znajdują się linie do wytwarzania światłowodowych struktur periodycznych, w tym światłowodowych siatek Bragga (FBG). Wyposażenie pozwala na wytwarzanie siatek długookresowych (LPG) zapisywanych na włóknach ze szkła kwarcowego i wieloskładnikowego oraz szerokiego zakresu siatek Bragga zapisywanych za pomocą metody maski fazowej na włóknach telekomunikacyjnych, dwójłomnych i fotonicznych.
W obszarze techniki światłowodowej prowadzone są m.in. badania nad czujnikowymi zastosowaniami światłowodów. Prowadzone badania obejmują grupy czujników amplitudowych, fazowych oraz opartych na siatkach Bragga. Zakres mierzonych wielkości fizycznych, obejmuje pomiar naprężenia, wydłużenia liniowego, nacisku bocznego, zgięcia, ciśnienia hydrostatycznego i temperatury. Jednostka badawcza specjalizuje się również w wysoko rozdzielczych pomiarach rozkładu naprężeń liniowych w małych obiektach z użyciem światłowodowych siatek Bragga. Pomiary te wykorzystują nową metodę pomiarową opracowaną w naszym zespole badawczym. Prowadzone są również badania w zakresie sensorów chemicznych wykorzystujących technikę światłowodową. Zakres prowadzonych badań obejmuje pomiary pH oraz stężenia gazów, m.in. tlenku węgla. W obszarze zastosowań telekomunikacyjnych prowadzone są prace nad nowym typem przełącznika optycznego, który pozwala na w pełni światłowodową transmisję sygnałów w torach optycznych z wyłączeniem konwersji sygnału optycznego na elektryczny. W Zakładzie prowadzone są również zaawansowane obliczenia numeryczne światłowodowych struktur periodycznych, pozwalające na projektowanie wytwarzanych układów światłowodowych.
Do głównych obszarów badań o wysokim potencjale praktycznego zastosowania należy obszar opracowywanych światłowodowych przełączników optycznych. Przewiduje się wykorzystanie tego rozwiązania w sieciach optycznych, ale również w układach regeneracji sygnałów, układach logiki optycznej, układach pamięci optycznych, układach konwersji długości fali z regeneracją sygnału jak również możliwości budowy nowej elektroniki, opartej na nowoczesnych urządzeniach fotonicznych. Również w obszarze sensoryki światłowodowej, potencjalne zastosowanie wyników prowadzonych badań jest obiecujące. Prace prowadzone nad czujnikami wybranych wielkości fizycznych znajdują obecnie szerokie zastosowanie w pomiarach m.in. naprężeń w konstrukcjach budowlanych czy lotnictwie. Opracowana metoda pomiaru naprężeń liniowych jest unikatowa i nie znajduje obecnie odpowiednika w dziedzinie czujników światłowodowych. Ma ona również szereg właściwości, które stanowią jej istotną przewagę nad stosowanymi obecnie czujnikami elektronicznymi. Kolejnym obszarem o dużym potencjale jest detekcja, za pomocą absorpcyjnych czujników światłowodowych, stężenia substancji chemicznych np. gazów.

Zakład Diagnostyki i Analizy Pomiarów
Skład osobowy Zakładu: 3 pracowników samodzielnych, 6 osób ze stopniem doktora oraz 1 magister.
Działalność naukowo-badawcza Zakładu koncentruje się przede wszystkim wokół wykorzystania optyki włóknistej oraz przetwarzania obrazu w diagnostyce procesu spalania (pył węglowy, mieszaniny pyłu węglowego i biomasy, gaz syntezowy) oraz zgazowania biomasy. Ponadto, podejmowana problematyka badawcza obejmuje także:

 • optoelektroniczne systemy kontrolno-pomiarowe procesów przemysłowych,
 • projektowanie i prototypowanie złożonych algorytmów sterowania (NI PXI, cRIO, MyRio, sterowniki PLC),
 • analizę danych pomiarowych (Matlab, Mathematica, Statistica, LabView, R), zarówno klasyczną, jak i z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Zadania badawcze Zakładu realizowane są w Laboratorium Komputerowych Systemów Diagnostyki i Sterowania Procesami Cieplnymi oraz Laboratorium Czujników Inteligentnych i Systemów Optoelektronicznych. Głównym elementem wyposażenia pierwszego z wymienionych laboratoriów jest komora przeznaczona do spalania paliw gazowych i ciekłych o mocy cieplnej 150kW (paliwa gazowe) oraz 70kW (paliwa ciekłe). Daje ona możliwość prowadzania procesu spalania gazu syntezowego, gazu ziemnego i lekkich paliw ciekłych w szerokim zakresie regulacji mocy. Stanowisko wyposażone jest w laserowy system pomiaru przepływu (Particle Image Velocimetry), system laserowo wzbudzanej fluorescencji (Laser-Induced Fluorescence) oraz system szybkiej rejestracji obrazów, które umożliwiają bezinwazyjne badania przebiegu procesu spalania. Stanowisko badawcze wyposażone jest także w laboratoryjny reaktor zgazowania biomasy wraz z układem zasilania w czynnik zgazowujący i paliwo. Nad przebiegiem procesu spalania i zgazowania sprawuje nadzór skomputeryzowany system kontrolno–pomiarowy, pozwalający również na archiwizację danych.
Laboratorium Czujników Inteligentnych i Systemów Optoelektronicznych przeznaczone jest do projektowania czujników oraz inteligentnych systemów optoelektronicznych – do zastosowań w szczególności w energetyce i ochronie środowiska. Obejmuje ono wszystkie niezbędne etapy tj. projektowanie, prototypowanie, syntezę i optymalizację, prowadzące do uzyskania produktu gotowego do komercjalizacji. W skład Laboratorium wchodzą stanowiska projektowania, nadzoru i walidacji zestawione w ramach certyfikowanej, eksperymentalnej linii produkcyjnej. Jest ona złożona z działających niezależnie, modularnych stanowisk.