Badania

Instytut jest kontynuatorem działalności z zakresu elektroniki rozpoczętej w 1967 roku przez Zespół Automatyki, Elektroniki i Telemechaniki. Po kolejnych przekształceniach w 1991 r. została utworzona Katedra Elektroniki, którą następnie przekształcono w 2012 r. w Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych. W jego skład wchodzą cztery zakłady: Zakład Diagnostyki i Analizy Pomiarów, Zakład Elektroniki i Fizyki Technicznej, Zakład Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej oraz Zakład Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych.

Działalność badawcza Zakładu Diagnostyki i Analizy Pomiarów koncentruje się wokół zagadnienia monitoringu,  diagnostyki, optymalizacji i sterowania procesów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu spalania (w tym współspalania paliw konwencjonalnych i biomasy). Prowadzone prace mają na celu opracowanie algorytmów optymalizacji i sterowania procesów przemysłowych z wykorzystaniem różnorodnych współczesnych metod i narzędzi optymalizacyjnych. W badaniach wykorzystywane są sygnały procesowe oraz sygnały optyczne, które są pozyskiwane przy pomocy opracowanych przez pracowników Instytutu  światłowodowych systemów monitoringu, bądź szybkich kamer. Prace prowadzone są m.in. we współpracy z elektrowniami i elektrociepłowniami, Instytutem Energetyki w Warszawie, a także z ośrodkami naukowymi z Ukrainy, Kazachstanu oraz Hiszpanii.

W Zakładzie Elektroniki i Fizyki Technicznej funkcjonują dwa zespoły badawcze: Zespół Elektroniki i Zespół Zastosowań Spektroskopii Mössbauerowskiej. Działalność naukowo-badawcza Zespołu Elektroniki koncentruje się m. in. na projektowaniu niestandardowych układów elektronicznych i optoelektronicznych, modelowaniu przyrządów półprzewodnikowych i struktur typu MEMS oraz zastosowaniu różnych technologii i przyrządów półprzewodnikowych. Przedmiotem badań Zespołu Zastosowań Spektroskopii Mössbauerowskiej  są nowe materiały elektroceramiczne otrzymywane standardową technologią ceramiczną oraz poprzez aktywację mechaniczną. Badane materiały stanowią multiferroiczne ceramiki na bazie żelazianu bizmutu mające praktyczne zastosowanie jako czujniki, przetworniki energii i elementy pamięci nowej generacji. Zakład współpracuje m.in. z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej koncentruje się na następujących dziedzinach: projektowanie systemów telemedycznych dla diagnostyki, projektowanie systemów wbudowanych dla inteligentnych czujników funkcji życiowych pacjenta, zastosowania systemów mobilnych w telemedycynie, opracowanie metod i aparatury badawczej dla masowych badań przesiewowych ludności i przedklinicznego rozpoznania patologii naczyń  (współpraca z Państwowym Uniwersytetem Białoruskim), analiza numeryczna w szczególności metoda elementów skończonych (MES), metoda elementów brzegowych (MEB), metody hybrydowe MES-MEB w zastosowaniach medycznych i przemysłowych.

Działalność Zakładu Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych dotyczy m.in. wykorzystania elementów światłowodowych (m.in. siatki Bragga, światłowody specjalne) do budowy nowych urządzeń pomiarowych, a także optycznych aktywnych i pasywnych pomiarów wielkości fizycznych.

Ponadto, zainteresowania naukowe obejmują analizę i modelowanie światłowodowych sieci teleinformatycznych, w szczególności metody przeciwdziałania skutkom dyspersji w światłowodach i metody monitorowania parametrów jakości sygnału optycznego w łączach światłowodowych.

Do zainteresowań naukowych pracowników należą również zagadnienia zarządzania, wydajności, niezawodności i jakości transmisji we współczesnych sieciach teleinformatycznych i strukturach rozproszonych oraz wirtualizacji sieci i usług.

Instytut ma aktywne kontakty naukowe z zagranicznymi Uniwersytetami Hiszpanii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Instytutami Naukowymi Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, realizując badania, które owocują wspólnymi publikacjami oraz organizacją konferencji.