dr inż. Wojciech Surtel

Ukończył studia na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej w 1989 r. Od grudnia 1989 roku pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroniki Politechniki Lubelskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora (1999 r.) został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu technik mikroprocesorowych, podstaw elektroniki, podstaw teleinformatyki, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, kodowania informacji multimedialnych, teleinformatycznych systemów mobilnych.

Działalność naukowo-badawcza dr inż. Wojciecha Surtela dotyczy projektowania systemów telemedycznych dla diagnostyki, projektowania systemów wbudowanych dla inteligentnych czujników funkcji życiowych pacjenta, zastosowania systemów mobilnych w telemedycynie, opracowania metod i aparatury badawczej dla masowych badań przesiewowych ludności i przedklinicznego rozpoznania patologii naczyń, cyfrowej analizy danych biomedycznych w chorobach układu krążenia. Był kierownikiem projektu finansowanego przez MNiSW „Model mobilnego rejestratora wybranych funkcji życiowych pacjenta do zastosowań w telemedycynie” oraz głównym wykonawcą w projekcie pt. „ Automatyczna analiza obrazu tarczycy jako narzędzie służące do zobiektywizowania zmian w chorobie Hashimoto”. Ponadto uczestniczył w realizacji 6 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez KBN/MNiI/MNiSW. Jest współautorem ponad 60 publikacji naukowych oraz zgłoszenia patentowego.

Pełnione funkcje

 • opiekun Koła Naukowego Mikrochip
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2001-2005
 • przewodniczący komisji dydaktycznej - kadencja 2003 – 2008
 • prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka - kadencja 2003 – 2008; 2008 – 2012
 • przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej - kadencja: 2003 -2008, 2008 -2012
 • przewodniczący komisji ds. finansów kadencja 2008 - 2012
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej - kadencja 2005 - 2008; 2008 - 2012; 2012 - 2016
 • kierownik biura projektu: Politechnika XXI wieku 1.09.2009 – 28.06.2013
 • koordynator wydziałowy w projekcie: Polub PolLub 1.09.2009 – 28.06.2013
 • członek Senatu Politechniki Lubelskiej w kadencjach: 2002 - 2005, 2005 – 2008, 2008 – 2012
 • zastępca dyrektora d/s kształcenia Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych (od 2012 r.)

Przynależność do organizacji

 • członek sekcji optoelektroniki SPIE - od 1998 r.
 • członek korespondencyjny IV Wydziału LTN - od 2003 r
 • Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne - Photonics Society of Poland (PSP) – od 2007

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze