dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska, prof. PL

Wykształcenie:

 • 1994-2001 Akademia Medyczna w Lublinie, tytuł lekarza medycyny
 • 2001-2003 MBA General Management, National-Louis University of Chicago, WSB, Nowy Sącz
 • 2003-2004 Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • 2002-2004 Studia doktoranckie w Pracowni Molekularnej Chorób Wieloczynnikowych Katedry i Kliniki Nefrologii UM w Lublinie zakończone obroną rozprawy doktorskiej 08.11.2004 roku i nadaniem tytułu doktora nauk medycznych
 • 2002-2008 Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych, Klinika i Katedra Nefrologii UM w Lublinie
 • 2008-2013 Specjalizacja w zakresie reumatologii, Oddział Reumatologiczny, SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
 • 2013- Nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej

Główne zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie impedancji bioelektrycznej w dziedzinie:
 • onkologii w ocenie stanu odżywienia (ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych głowy i szyi)
 • nefrologii w ocenie stanu nawodnienia (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia oszacowania „suchej masy” ciała u pacjentów hemodializowanych)
 • badań populacyjnych (ustalenie wartości referencyjnych wybranych parametrów impedancji bioelektrycznej w populacji polskiej)

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i zawodowej:

 • liczba publikacji –62 ( w 30 pierwszy autor),
 • IF- 28,371; MNiSW- 571,50 pkt.
 • Cytowania wg Scopus- 237
 • Wskaźnik Hirsch- 4
 • W latach 2003-2005 pilotowanie badań prowadzonych przez firmę Fresenius dotyczących oszacowania suchej masy ciała w aspekcie regulacji ciśnienia tętniczego w Katedrze i Klinice Nefrologii UM w Lublinie.
 • Autor podręcznika do nauczania przedmiotu Podstawy fizjologii, sztuczne narządy i implanty dla studentów inżynierii biomedycznej „Podstawy fizjologii; Podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznej”.
 • artykuł Malecka-Massalska T., Smoleń A., Morshed K., Altered tissue electrical properties in squamous cell carcinoma in head and neck tumors: Preliminary observations, Head Neck [online] 2012, ss. 5. DOI: 10.1002/hed.23091. (IF=2,833; KBN=40) uznany za artykuł o naukowo kluczowym znaczeniu przez Global Medical Discovery - Kanadyjskie Towarzystwo Naukowe
 • Współpraca z Wydawnictwem Czelej Sp. z o. o. w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego i niemieckiego oraz przygotowywania programów edukacyjnych dla lekarzy medycyny:
  • 2006 rok- tłumaczenie podręcznika akademickiego pt: „Nadciśnienie tętnicze” Martina Middeke (wstęp, przedmowy, rozdziały 1-10, dodatek)
  • przygotowanie 150 pytań testowych do Programu Edukacyjnego prowadzonego w formie quizu dla lekarzy nefrologów, hipertensjologów i lekarzy kształcących się w zakresie chorób wewnętrznych, który był publikowany w czasopiśmie „Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze”
 • W Radzie Naukowej (Editorial Board) czasopism: SM Journal of Nutrition and Metabolism, Nutrition and Health Systems
 • Recenzentka czasopism: Therapeutic Apheresis and Dialysis (IF= 1,391), Clinical Nutrition (IF= 3,298), Nutrition and Cancer An International Journal (IF= 2,635), Head and Neck (IF=2,641), Medical Science Monitor (IF=1,433), Life Sciences (IF=2,702), Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (IF=1,88)
 • Od 2015 w Radzie Doradczej Polskiej Filii Nordic Cochrane Centre

Staże i pobyty naukowe:

 • 1996-1997 Ruprecht-Karls-Universitaet, Oddział Wewnętrzny, Heidelberg, Niemcy
 • 1997 Kingston Hospital, Oddział Chirurgiczny, Londyn, Wielka Brytania
 • 1998 West Middlesex University Hospital NHS Trust, Oddział Pediatryczny, Londyn, Wielka Brytania
 • 2000-2001 Renal Research Institute, Beth-Israel Dialysis Center, Dialysis Department, Research Group, Research Fellow, New York, USA
 • 2001 Lake Erie College of Osteopathic Medicine, Lecom, Oddział Wewnętrzny, Erie, USA

Działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna dr hab. n. med. Teresy Małeckiej-Massalskiej związana jest z kształceniem studentów medycyny z zakresu fizjologii człowieka i studentów inżynierii biomedycznej z zakresu fizjologii człowieka, sztuczne narządy i implanty. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego, studentów anglojęzycznych, a w latach 2006-2009 była Koordynatorem Studentów Anglojęzycznych z przedmiotu Fizjologia człowieka (program amerykański, tajwański, europejski). Wielokrotnie była recenzentem prac magisterskich.
W 2007 roku była wykładowcą w czasie szkoleń „Europejski Menadżer w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej” Projekt „Bez obawy o jutro” realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Działalność organizacyjne
Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska jest ekspertem Europejskiej Komisji 7 Programu Ramowego (portal CORDIS Komisji Europejskiej). Była członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2008-2012, a w latach 2008-2009 pełniła funkcję Koordynatora Wydziałowego I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego Lubelskiego Festiwalu Nauki. Ponadto w latach 2006-2009 pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Akademii Medycznej.
Dr hab. n. med. jest członkiem Rady I Wydziału Lekarskiego, Rady Programowej Oddziału Anglojęzycznego i Wydziału Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Kandydatka brała udział w pracach organizacyjnych przy tworzeniu nowego kierunku Inżynieria biomedyczna- łączonego kierunku Politechniki Lubelskiego z Uniwersytetem Medycznym.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:

 • naukowe
  1. 1999/2000r. stypendium ministerialne
  2. 1999r. II-gie miejsce za pracę ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice i Katedrze Nefrologii wygłoszoną podczas sesji klinicznej w języku angielskim XXXVII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie
  3. 2000r. I-sze miejsce za pracę ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice i Katedrze Nefrologii wygłoszoną podczas sesji klinicznej w języku angielskim XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie
  4. 2000r. nagroda za zajęcie I-go miejsca za najlepszą pracę studencką na Akademii Medycznej w Lublinie (pobyt na Oddziale Wewnętrznym w Erie, Pensylwania, USA)
  5. 2005r. II nagroda w konkursie konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego za najbardziej naukowo wartościowy plakat
  6. 2008r. Stypendium- the Polish School of medicine memorial Fund - The CMVM-MTO Medical Education Summer School, University of Edinburgh
  7. 2009r. I miejsce za najlepszy projekt festiwalowy w ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki w kategorii „Najlepszy wykład”
  8. 2009r. Nagroda Rektora III° UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe
  9. 2013r. Nagroda Rektora I° UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe
 • dydaktyczne
  1. 2007r. Nagroda JM Rektora Akademii Medycznej w Lublinie za osiągnięcia dydaktyczne
  2. 2008r. Nagroda organizacyjna Rektora UM w Lublinie
  3. 2008r. Nagroda za szczególny wkład w rozwój Oddziału Anglojęzycznego
  4. 2009r. Dyplom Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność dydaktyczną

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze